Repozytorium Web Developera

JavaScript - tablice Array

Tablice Array

Dobre praktyki

Iterowanie po tablicy

Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się, aby zawsze używać zwykłej pętli for i zbuforować właściwość length. Korzystanie z pętli for in na tablicy jest oznaką źle napisanego kodu, który jest podatny na błędy i ma słabą wydajność.

Konstruktor

W przypadku, gdy tylko jeden argument zostanie przekazany do kostruktora Array i ten argument jest typu Number, konstruktor zwróci nową dziwną tablicę z właściwością length ustawioną na wartość przekazaną jako argument. Należy zauważyć, że tylko właściwość length zostanie ustawiona w ten sposób. Rzeczywiste indeksy w tej tablicy nie zostaną zainicjalizowane.

		[1, 2, 3];        // Rezultat: [1, 2, 3]
		new Array(1, 2, 3);    // Rezultat: [1, 2, 3]

		[3];           // Rezultat: [3]
		new Array(3);       // Rezultat: []
		new Array('3')      // Rezultat: ['3']
		

Metody tablic Array

Mapowanie Array.prototype.map()

Poniższy kod:

    var max = 7;
    var arr = Array.apply(null, {length: max}).map(Number.call, Number);
    

Jest odpowiednikiem:

    var arr = [];
    var max = 7;
    for (var i = 0; i < max; i++) {
      arr.push(i);
    }
    

Od Array.prototype.forEach() różni się tym, że zwraca tablicę, a forEach() nie zwraca nic (jest metodą wbudowaną w obiekt i działa na nim).