Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

JavaScript - tablice Array

Tablice Array

Dobre praktyki

Iterowanie po tablicy

Aby uzyskać najlepszą wydajność zaleca się, aby zawsze używać zwykłej pętli for i zbuforować właściwość length. Korzystanie z pętli for in na tablicy jest oznaką źle napisanego kodu, który jest podatny na błędy i ma słabą wydajność.
Nowsze przeglądarki już automatycznie optymalizują i buforują właściwość length.

Konstruktor

W przypadku, gdy tylko jeden argument zostanie przekazany do kostruktora Array i ten argument jest typu Number, konstruktor zwróci nową dziwną tablicę z właściwością length ustawioną na wartość przekazaną jako argument. Należy zauważyć, że tylko właściwość length zostanie ustawiona w ten sposób. Rzeczywiste indeksy w tej tablicy nie zostaną zainicjalizowane.


[1, 2, 3];        // Rezultat: [1, 2, 3]
new Array(1, 2, 3);    // Rezultat: [1, 2, 3]

[3];           // Rezultat: [3]
new Array(3);       // Rezultat: []
new Array('3')      // Rezultat: ['3']

Metody tablic Array

 • Standard built-in objects: Array on Mozilla Developer Network
 • Mapowanie Array.prototype.map()

  Poniższy kod:

  
  var max = 7;
  var arr = Array.apply(null, {length: max}).map(Number.call, Number);
  

  Jest odpowiednikiem:

  
  var arr = [];
  var max = 7;
  for (var i = 0; i < max; i++) {
    arr.push(i);
  }
  

  Metoda Array.prototype.map() od Array.prototype.forEach() różni się tym, że zwraca tablicę, a forEach() nie zwraca nic (jest metodą wbudowaną w obiekt i działa na nim).

  Iterowanie Array.prototype.forEach()

  Jest to metoda wbudowana w obiekt tablicy i działa bezpośrednio na nim, nie zwracając nowej tablicy - obiektu. Metoda, która zwraca nowy obiekt - tablicę, to metoda map().

  Akumulowanie Array.prototype.reduce()

  Metoda redukuje tablice do pierwszego argumentu funkcji zwrotnej.

  var sum = [1, 2, 3].reduce(function(total, num) { return total + num }, 0);
  

  Filtrowanie Array.prototype.filter()

  Metoda zwraca tablicę elementów pierwotnej tablicy, które spełniają warunek przekazany w funkcji.

  Chociaż jeden prawdziwy Array.prototype.some()

  Metoda ta zwraca prawdę, jeżeli chociaż jeden element tablicy spełnia warunek przekazany w funkcji zwrotnej. Zwraca fałsz, jeśli żaden z elementów tablicy nie spełnia warunku.

  Wszystkie prawdziwe Array.prototype.every()

  Metoda ta zwraca prawdę, jeśli wszystkie elementy tablicy spełniają warunek przekazany w funkcji zwrotnej. Jeśli chociaż jeden element nie spełnia warunku, zwracany jest fałsz.

  ECMAScript 6+

  Array.from

  Tworzy tablicę z obiektu iterable lub podobnego do tablicy (np. string).

  Array.smoosh / Array.flatten

  Z wielu tablic tworzy jedną tablicę.