Repozytorium Web Developera

Archiwum z lat 2013-2018, treści mogą być nieaktualne.

jQuery - podstawy

jQuery - podstawy

Przydatne linki

Linkowanie jQuery


    <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
    <script>!window.jQuery && document.write('<script src="js/jquery.min.js"></script>')</script>
    

Różne wersje jQuery i konflikt z bibliotekami

Korzystamy z funkcji noConflict() w celu użycia kilku wersji jQuery na stronie. Dla poniższego przykładu, zamiast użycia $('#selector').function();, używamy jQuery_1_3_2('#selector').function(); lub jQuery_1_1_3('#selector').function();


    <!-- load jQuery 1.1.3 -->
    <script type="text/javascript" src="http://example.com/jquery-1.1.3.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    var jQuery_1_1_3 = $.noConflict(true);
    </script>

    <!-- load jQuery 1.3.2 -->
    <script type="text/javascript" src="http://example.com/jquery-1.3.2.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    var jQuery_1_3_2 = $.noConflict(true);
    </script>
    

Funkcja anonimowa


    $(document).ready(function() {
      //tutaj nasze skrypty jQuery
    })

    //lub ekwiwalent

    $(function() {
      //tutaj nasze skrypty jQuery
    })
    

Proste przykłady pobierania elementów z drzewa DOM


    $('#pierwszy').css('color','red').hide('slow').show(3000); //element znika i powoli się pojawia
    $('*')           //pobranie wszystkich elementów na stronie
    $(div)           //pobranie wszystkich divów na stronie
    $('div.czerwony')      //pobranie div o klasie czerwony
    $('div.czerwony#duzy')   //pobranie div o klasie czerwony i id duży
    $('div p')         //wszystkie p zawierające się w div
    $('div#cont > p')      //wszystkie p mieszczące się bezpośrednio w div o id cont
    $('p,span , div.czerwoy')  //pobranie wszystkich p, span oraz divów o klasie czerwony
    $('ul li.wyroznione')    //pobranie li o klasie wyróżnione
    $('p:first')        //pobranie pierwszego p
    $('img[width=100]')     //pobranie wszystkich img, które mają width=100
    $('label + input')     //wszystkie inputy, które bezpośrednio przed sobą mają label
    $('div#pierwszy ~ div')   //wszystkie divy, które następują po div#pierwszy
    

Operacje na elementach i na DOM

Dodawanie klas do elementów

Dodaje klasę do określonego elementu.

 • .addClass('nazwa_klasy')
 • .removeClass('nazwa_klasy')

Dołączanie elementów

append dodaje treść/element wewnątrz elementu na jego końcu, natomiast prepend na początku elementu. after i before dodają treść/element odpowiednio za lub przed znacznikiem.

 • Składnia 1
  • .append
  • .prepend
  • .after
  • .before
 • Składnia 2
  • .appendTo
  • .prependTo
  • .insertAfter
  • .insertBefore

    //plik .html
    <p class="element">Jakiś tekst.</p>

    //plik .js
    var nazwa_vara = $('<p>From $777.77</p>');

    $('.element').append(nazwa_vara);
    $('.element').prepend(nazwa_vara);
    $('.element').after(nazwa_vara);
    $('.element').before(nazwa_vara);

    nazwa_vara.appendTo($('.element');
    nazwa_vara.prependTo($('.element');
    nazwa_vara.insertAfter($('.element');
    nazwa_vara.insertBefore($('.element');
    

Wybieranie znaczników

 • .closest('nazwa_elementu')
 • .filter('nazwa_elementu')
  • $('.nazwa_1').filter('.nazwa_2') - wszystkie znaczniki z klasą nazwa_1, które mają również klasę .nazwa_2
 • $("nazwa").next() - wybiera element występujący po znaczniku nazwa API

Wybieranie znaczników przez porównanie

 • eq(index) - czyli pobierz z listy pobranych elementów element z danym indeksem API,
 • lt(index) - pobierz elementy o indeksie mniejszym od danego,
 • gt(index) - pobierz elementy o indeksie większym itp.

    $('*') //pobranie wszystkich elementów na stronie
    $('div.czerwony p').eq(2) //pobranie trzeciego p w div.czerwony
    $('p span').gt(1).css({color:red,fontWeight:bold}) //wszystkie spany w p z pominięciem pierwszego ustawione mają kolor czerwony i są przekreślone
    

Przykłady kodów

Działanie na każdym elemencie poprzez funkcję anonimową

Dla każdego (each) pobranego p wykonujemy funkcję, w której ustawiamy dla p kolor niebieski wraz z podkreśleniem, oraz ustawiamy zdarzenie click, w którym wykonujemy funkcję wyświetlającą okienko alert z atrybutem href danego p. Znak $ przy nazwie zmiennej $t to tylko ułatwienie dla nas. Dzięki temu wiemy, że dana zmienna jest obiektem jquery, i możemy dla niej wywoływać wszystkie metody tej biblioteki.


    $('p').each(function() {
      var $t = $(this);
      $t.css({
        "color" : "blue",
        "text-decoration" : "underline"
      });
      $t.click(function() {
        alert('Link prowadzi do: ' + $(this).attr('href'))
      })
    })
    

Wersja zminimalizowana:


    $('p').css({color:blue,textDecoration:underline})
       .click(function() {
          alert('Link prowadzi do: ' + $(this).attr('href'))
       })
    

Blokowanie cyfr w elementach input

    <input type="text" onkeypress="return PreventDigits(event);" />
    

    function PreventDigits(evt) {
      evt = evt || window.event;
      var keyCode = evt.keyCode || evt.which;7
      var num = parseInt(String.fromCharCode(keyCode), 10);
      return isNaN(num);
    }
    

Pobieranie pozycji kursora po kliknięciu

W poniższym kodzie evt to nazwa zmiennej podana przez programistę. Nie jest to słowo kluczowe języka JavaScript, a jedynie zmienna służąca do przechowywania obiektu zdarzenia. Możesz użyć też dowolnej innej nazwy, np. event lub e.

Na przykładzie poniższego kodu, wyrażenie evt.pageX zwraca współrzędną X kursora, czyli liczbę pikseli od lewej krawędzi okna.

Inne właściwości zdarzeń: pageX, pageY, screenX, screenY, shiftKey, which, target, data.


    $(document).click(function(evt) {
      var xPos = evt.pageX;
      var yPos = evt.pageY;
    });